ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ιουλίου - Αυγούστου:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. 1 - 15 Αυγούστου θα είναι κλειστή.

Επίκαιρα Νομοθετήματα

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Ν. 4475/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις-Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
  Ν. 4474/2017: Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών-Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας ακινήτων περισσότερα »

 2. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2018-2021

  Ν. 4472/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου-Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.-Υπολογισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς από 1.1.2018 σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016-Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας-του Πτωχευτικού Κώδικα και Κώδικα Δημοσίων Εσόδων περισσότερα »

 3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί και αφορούν το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85) για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Οδηγίες εφαρμογής της υπ΄αριθ.45231/20.4.2017(Β’1445) ΚΥΑ αναφορικά με την ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα,(POS) σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α’ 240)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83942/2017 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δίνονται διευκρινίσεις για το ποιοί είναι υπόχρεοι απόκτησης τερματικού POS. Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS ), μέθοδοι και εφαρμογές (Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών με ή και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Επιπλέον η προθεσμία συμμόρφωσης στην υπ΄αριθ.45231/20.4.2017 για τους δικαιούχους πληρωμής που έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής, λήγει την 27-07-2017. Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 27-06-2017 έως 27-07-2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αυγούστου 2017. Για όσους δικαιούχους πληρωμής προβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει εντός μηνός από την έναρξη τους. Τέλος όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις)

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 32969/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2537/21-7-2017, η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4178/2013 (τακτοποίηση αυθαιρέτων) για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου παρατείνεται για εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ως άνω νόμου, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), δηλαδή λήγει την 23η -9-201.

Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών σύμφωνα με τα άρθρα 57-61 ν.4446/2017.- Ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή της απώλειας της ρύθμισης

Με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1110/2556/2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 2556/24-7-2017) ρυθμίζονται οφειλές βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν.4446/2016 καθώς και ζητήματα μη καταβολής οφειλής ή απώλειας ρύθμισης για δηλώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 60 του ν.4446/2016. Επιπλέον αίρονται επιβληθέντα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου επί υποβολής δηλώσεων του ν.4446/2016 και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για τις δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου.

Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων-Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 52331/1861/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2379/12-7-2017) συμπληρώνεται η με αριθ. 26083/887/7-6-2-16 (Β΄1605) υπουργική απόφαση που αφορά στην αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων και στην προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων. Ειδικότερα για τον τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ, ως συντάξιμος μισθός για την αναπροσαρμογή, ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016 δηλαδή το ποσό των 1.232,09 ευρώ.

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Με την υπ΄ αριθ. 41756 οικ/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’1884/30-5-2017) καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η εγγραφή χρηστών στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ, η ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καθώς και η υποβολή πλειοδοτικών προσφορών.

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή)

Με την υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ 1064/2017 (ΦΕΚ Β’ 1440/27-4-2017) απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), η εφαρμοστέα διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης των αποφάσεων αυτής και η ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.

Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)

Με την υπ’ αριθμ. 45231/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1445/27-4-2017) καθορίζονται οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 που υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν με καταναλωτές. Παράλληλα προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης, ήτοι μέχρι 27-7-2017. Τέλος στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Τέλη κυκλοφορίας-Δυνατότητα άρσης ακινησίας οχήματος ή μοτοσυκλέτας

Με το άρθρ. 16 παρ. 4 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/ 13-4-2017) προβλέπεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης εντός του έτους 2017 με καταβολή μέρους των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στον εν λόγω νόμο.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016

Με το άρθρ.16 παρ.1, 2 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/ 13-4-2017) ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2016 υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017. Παράλληλα προβλέπεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών-Δ.Π.Υ.

Με την υπ΄ αριθ. 17/αριθ. Πρωτ. 57/ 28.03.2017 εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), γνωστοποιούνται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρ. 39 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α‘/12-05-2016) που προβλέπουν ότι από 1.1.2017 για τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά την διάκριση του Ν.2084/1992 οι οποίοι έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση φορέων του ΕΦΚΑ, αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 38 ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α‘ /12-05-2016), ως προς το ύψος τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο της εισφοράς. Παράλληλα δε, στην ως άνω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις για τα πρόσωπα που εντάσσονται στις ως άνω διατάξεις, για την βάση υπολογισμού εισφορών (ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστικών αποδοχών), τα ποσοστά εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης, τη διαδικασία απογραφής του αντισυμβαλλόμενου εργοδότη στο αρμόδιο Υποκατάστημα μισθωτών (ΕΦΚΑ) και πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης, για την απεικόνιση της ασφάλισης και την υποβολή των Αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων.

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ.1 και 2 του ν. 4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση

Με την υπ΄ αριθ Φ.10043/οικ.14226/431 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης γνωστοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 που αναφέρονται στην υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης. Οι κοινοποιηθείσες διατάξεις με την ως άνω εγκύκλιο αφορούν στην υποχρέωση πολλαπλής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, από 1-1-2017 (παρ. 1 άρθρου 36) προβλέπουν το κατώτατο και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών /εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές και ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση άσκησης πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας που ρυθμίστηκαν με τις αριθ. οικ. 61502/3399/30-12-2016 και οικ. 61501/3398/30-12-2016 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 4330 Β). Τέλος παρατίθενται παραδείγματα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του άρθρ. 39 του ν. 4387/2016 για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Mε την υπ’αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 εγκύκλιο του Υφυπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του άρθρ. 39 του ν. 4387/2016 σχετικά με τους ασφαλισμένους που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή/και του ΕΤΑΑ, αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Συγκεκριμένα ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρ. 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Ο αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με την παρούσα υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας παράλληλα σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση την διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ, ο ασφαλισμένος οφείλει να καταθέσει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, έχοντας παράλληλα υποχρέωση να καταβάλλει ο ίδιος τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρ. 38, ήτοι ποσοστό 6,67% για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και ποσοστό 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη, μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τα όργανα του ΕΦΚΑ.

Τέλος για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η περ. στ´ της παρ. 3 του άρθρ. 38 (εγκύκλιος Υπουργείου Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016, ΑΔΑ:7Χ78465Θ1Ω-1Λ3) Δεν υπάγονται στην ανωτέρω οι εταίροι και συνεργάτες δικηγορικών εταιριών οι οποίοι καταβάλουν εισφορές με βάση το άρθρ. 39 (ως μη μισθωτοί).

Ηλεκτρονική πρόσβαση της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α. στη WestlawUK

Με την από 19.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΣΑ η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απέκτησε ηλεκτρονική συνδρομή και πρόσβαση στην νομική βάση δεδομένων WestlawUK.

Η WestlawUK αποτελεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή τράπεζα αρθρογραφίας, νομοθεσίας και νομολογίας και καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες του συνόλου του νομικού κοινού  που επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη του ΔΣΑ (δικηγόροι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ασκούμενοι δικηγόροι) για ξενόγλωσση –κυρίως αγγλόφωνη- βιβλιογραφία.

Ο χρήστης της βάσης δεδομένων είναι σε θέση να ερευνήσει με ποικίλους τρόπους την εκδοτική παράγωγη, καθώς έχει πρόσβαση σε πάνω από 1.000 τίτλους περιοδικών σε abstract μορφή, αλλά και να ανατρέξει στο πλήρες αρχείο και την τρέχουσα έκδοση σε 120 πλήρως αναγνώσιμους (full text) τίτλους περιοδικών. Επίσης περιλαμβάνει επιλεγμένες εφημερίδες, περιεχόμενα μονογραφιών, τοπικά και διεθνή νέα κ.ά.

Ειδικότερα το περιεχόμενο επιμερίζεται σε:

 • Νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία , Σκωτία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία)
 • Νομολογιακή ανάλυση (cases analysis and reports)
 • Κοινοτική νομοθεσία (legislation, treaties, preparatory acts κ.λπ.)
 • Ολοκληρωμένη νομική πληροφόρηση που καλύπτει με πλήθος τίτλων περιοδικών τομείς δικαίου όπως: Εμπορικό, Ποινικό, Περιβάλλον, Εργατικό και κοινωνική ασφάλιση, Φορολογικό, Μ.Μ.Ε, Πνευματική ιδιοκτησία, Διεθνές, Δημόσιο κ.ά.

Τέλος, το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής  της βάσης δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώνεται με alerts για θέματα που ερευνά ή επίκαιρη αρθρογραφία ορίζοντας χρονικά περιθώρια και άλλες προτιμήσεις, να εκπαιδευτεί στη χρήση της με online tutorials και να συνδεθεί μέσω των social media με νομικούς κύκλους και προβληματισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η χρήση της βάσης WestlawUK προορίζεται για όποιον αναγνώστη το επιθυμεί και γίνεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στη διάθεση των χρηστών για περαιτέρω πληροφορίες.

Λίστα full text τίτλων WestlawUK:

Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη των μέσων πληρωμής με κάρτα σε εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.4446/2016

Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 89/2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.4446 /2016, για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.000 ευρώ κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου.

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 16/3/2016 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Ωράριο Λειτουργίας

Ιουλίου-Αυγούστου

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. 1-15 Αυγούστου θα είναι κλειστή.


Ψηφιακές εκδόσεις


Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr