ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Δικαιοσύνη

 • Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄1301/11-4-2020): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.
 • Κ.Υ.Α. Αριθμ. απόφ. 133 των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄1216/8-4-2020):  Επιβολή του μέτρου της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 26-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.
 • Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄1074/27-3-2020): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020.
 • Κ.Υ.Α. Αριθμ. απόφ. 124 των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄1080/28-3-2020): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-4-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.
 • Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (ΦΕΚ Β΄864/15-3-2020): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020.
 • Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12-3-2020 (ΦΕΚ Β΄833/12-3-2020): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020.
 • Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Αριθμ. 15791/10-3-2020 (ΦΕΚ Β΄784/10-3-2020): Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 • Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄180/18-11-2019): Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις.
 • Πράξη Νομοθετικού Περιοεχομένου (ΦΕΚ Α΄106/27-06-2019): Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων.
 • Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄96/11-06-2019): Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11-06-2019): Κύρωση του Ποινικού Κώδικα
 • Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄62/05-04-2018): «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις». 
  Με το άρθρο 2 του ως άνω νόμου εισάγονται τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν στην αντιμετώπιση εγκλημάτων που διαπράττονται σε βάρος των γυναικών (ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, stalking, «εγκλήματα τιμής») και παράλληλα καταργείται η διάταξη του άρθρου 339 παρ. 3 ΠΚ (μη άσκηση ποινικής δίωξης εάν μεταξύ του υπαιτίου αποπλάνησης ανηλίκου και του θύματος τελέστηκε γάμος). Στο άρθρο 3 του παρόντος τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3500/2006 που αφορούν στην ενδοοικογενειακή βία. 
  Με το άρθρ. 4 παρ. 4 τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 2168/1993 (περί όπλων) όπου προβλέπεται η μη χορήγηση αδειών σε όσους διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικασθεί για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. 
  Με το άρθρο 25 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 483 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και προβλέπεται ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα οποία τα συμβούλια πλημμελειοδικών και εφετών αποφαίνονται αμετακλήτως, με σχετική δήλωση στον γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 479, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. 
  Με το άρθρ. 28 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου προστίθεται στο παράρτημα ΙΙ του Κώδικα δικηγόρων η φράση «για παράσταση σε πράξη βεβαίωσης λύσης γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου, 321 ευρώ», ενώ με την παρ. 2 προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση δ’ του άρθρ. 2 της υπ΄ αριθ. 111376/11.1.2012 ΚΥΑ, όπου προβλέπει ότι για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για αυτές. 
  Με τον ανωτέρω νόμο τροποποιούνται επίσης διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και ρυθμίζονται θέματα κινητικότητας στο Δημόσιο.
 • Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄201/22-12-2017): «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις». Με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νόμου αντικαθίστανται τα άρθρα 69, 70 του ΠΚ και προστίθεται άρθρο 70Α αντίστοιχα στα οποία προβλέπονται μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, η διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου καθώς και μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής.
  Στα άρθρα 9 μέχρι 20 προβλέπονται κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας.
  Το άρθρο 21 του παρόντος καταργεί, από την έναρξη της ισχύος του, τα άρθρα 38 έως 41 του ΠΚ (εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ως άνω νόμου. Επίσης αντικαθίστανται τα άρθρ. 358 του ΠΚ για την παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και της συμφωνίας για την επικοινωνία και τροποποιούνται διατάξεις για την έγκληση (315 ΠΚ) και τη διατάραξη οικιακής ειρήνης (334 ΠΚ).
  Στο Β΄ κεφάλαιο του νόμου υπάρχουν τροποποιητικές διατάξεις του ΚΠοινΔ για την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους, την παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο, την περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ΄εξαίρεση, την προσωπική εμφάνιση κατηγορουμένου κλπ.
  Όσον αφορά τον Αστικό Κώδικα αντικαθίστανται τα άρθρα 1438 και 1441 και προβλέπεται ότι ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων με κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι συμφωνίες των συζύγων. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.
  Επίσης με τα άρθρα 23 και 42 τροποποιούνται διατάξεις του ΚΠολΔ για τα Ασφαλιστικά Μέτρα και ρυθμίζονται θέματα Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού (Νέο κεφ. Θ-άρθρο 738Α), ενώ με το άρθρο 63 τροποποιείται το άρθρο 96 ΚΠολΔ, όπου προβλέπεται ότι για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότητα μπορεί να δίνεται με ιδιωτικό έγγραφο το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου.
  Στον ανωτέρω νόμο και ειδικά στο άρθρο 25 περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που αφορούν το απαράδεκτο άσκησης δεύτερης προσφυγής, την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, περιπτώσεις κατάργησης δίκης, το αρμόδιο δικαστήριο για διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, την καταβολή παραβόλων κλπ.
  Επίσης περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του π.δ. 18/1989, του ν.4139/2013 για τα ναρκωτικά και την καλλιέργεια κάνναβης, του Κώδικα Συμβολαιογράφων, καθώς και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.
  Επίσης με το άρθρο 31 προστίθεται εδ. στην παρ. 4 του άρθρου 61 Κώδικα Δικηγόρων το οποίο ορίζει ότι η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικαστήριο.
  Αναφορά γίνεται και στο  ν.1249/1982 σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων (ζώνες-αντικειμενικός προσδιορισμός) στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
  Επίσης εισάγονται ρυθμίσεις (άρθρο 55) σχετικά με τον τρόπο ασφάλισης για όσους αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και τον χρόνο ασφάλισης. Ενώ με το άρθρο 57 τροποποιείται η περίπτωση α της παρ.33 του άρθρ. 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και προβλέπεται ότι αναστέλλεται και για το έτος 2018 η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα σχετικά με την φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.
  Τέλος ρυθμίζονται θέματα χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου και συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά.
 • Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α 91/23-6-2017): I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
  Το άρθρο 3 του Νόμου αναφέρεται σε θέματα αιτημάτων δήμευσης περιουσιακών στοιχείων όταν υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές κράτους-μέρους της Σύμβασης, ενώ με το άρθρο 6 αντικαθίσταται το άρθρ. 76 Ποινικού Κώδικα (Δήμευση) και προστίθεται τελευταίο εδαφ. στην παρ. 6 του αρ. 187Α Π.Κ. (Τρομοκρατικές πράξεις). Με το άρθρο 7 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ με το άρθρο 31 προστίθεται άρθρο 552Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την εκτέλεση της ποινής της δήμευσης. Στο τρίτο μέρος του νόμου που αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης τροποποιούνται τα άρθρα 96, 99Β, 99Γ και 100 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
  Επίσης με το άρθρ. 77 αντικαθίστανται διατάξεις του 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους ανήλικους μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας. Τέλος με το άρθρ. 87 τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4412/2016-Δημόσιες συμβάσεις έργων και ειδικότερα το άρθρο 372 που αφορά στη δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
 • Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/3-8-2016): Στο δεύτερο μέρος του νόμου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα και προβλέπεται, πλην εξαιρέσεων, η εξάλειψη του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης των κάτωθι αξιοποίνων πράξεων που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α)των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις δεν θίγονται με οιονδήποτε τρόπο ενώ δεν εμποδίζεται η επιβολή των κατά νόμων προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές. Επίσης, στον ανωτέρω νόμο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο. Τέλος, με το 25ο άρθρο του νόμου τροποποιείται το άρθρο 282 παρ.3 περ.β΄εδ.γ΄ΚΠοινΔ για την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους, ενώ με το 26ο άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων (επιτροπές μητρώου).
 • Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24-12-2015): Στο πρώτο κεφάλαιο του νόμου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ενηλίκων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, ενώ τροποποιούνται σχετικές με το σύμφωνο συμβίωσης διατάξεις του Αστικού Κώδικα(κώλυμα από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με τρίτο, αγχιστεία, συγγένεια κλπ), ενώ το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει διατάξεις για το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. Επίσης, με το τρίτο κεφάλαιο του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται τα άρθρα 56 παρ.2,3 ΠΚ(τρόπος έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας), 81Α ΠΚ (έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά), 110Α παρ.4 ΠΚ (διακρίβωση προϋποθέσεων για την απόλυση υπό όρο), 126 παρ.3 ΠΚ (ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι), 127 ΠΚ (ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι), 292 ΠΚ (παρακώλυση συγκοινωνιών) και 298 ΠΚ (προστίθεται εδάφιο β΄ σύμφωνα με το οποίο το δικαστήριο, όσον αφορά τα πλημμελήματα του άρθρου 292 ή την πράξη του άρθρου 431 δύναται υπό προϋποθέσεις να απαλλάξει το δράστη από την ποινή). Περαιτέρω καταργούνται η περίπτωση θ΄ της παρ.3 του άρθρου 100 ΠΚ (αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών, αναστολή υπό επιτήρηση) και η παρ.3α του άρθρου 124 ΠΚ (μεταβολή ή άρση μέτρων επί ανηλίκων), ενώ προστίθεται άρθρο 361β ΠΚ (αφορά την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών με αποκλεισμό από καταφρόνηση προσώπων λόγω φυλής, χρώματος, καταγωγής κλπ). Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο του νόμου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συγκεκριμένα των άρθρων 59 παρ.2 (προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη), 113 (δικαστήριο ανηλίκων), 279 παρ.1 (προσαγωγή του κατηγορουμένου), 340 παρ.1(προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου), 478 τελευταίο εδάφιο (πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο έφεση κατά βουλεύματος), 497 παρ.4 (ανασταλτική δύναμη της έφεσης), ενώ καταργείται η περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 578 ΚΠΔ (καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου). Περαιτέρω, τροποποιούνται διατάξεις περί αστικής ευθύνης του τύπου, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης ενώ το έβδομο κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Επίσης, στο όγδοο κεφάλαιο του νόμου περιλαμβάνονται μεταβατικές και άλλες διατάξεις που αφορούν ζητήματα σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης και μεταξύ ομοφύλων. Ακόμη, αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 4 του ν.4022/2011 (εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος), προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς δεν εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις η παρ.2 του άρθρου 177 ΚΠΔ σύμφωνα με την οποία «αποδεικτικά μέσα που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία». Τέλος ορίζεται ότι από 1.4.2016 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ύστερα από καταχώρηση σε επαγγελματικό μητρώο θα έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας.
 • Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23-7-2015): Με το άρθρο 1 τροποποιείται εκτενώς ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Παρατίθεται διαγραμματική απεικόνιση των βιβλίων και θεματικών ενοτήτων που τροποποιούνταιΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις (καθ’ύλην αρμοδιότητα, έρευνα αρμοδιότητας, εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων γραμματείας, συμμετοχή τρίτων στη δίκη, πληρεξουσιότητα, θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, εκθέσεις, δικόγραφα, επιδόσεις, προθεσμίες, δικαστικά έξοδα, ευεργέτημα πενίας, ποινές) ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια(απόπειρα συμβιβασμού, άσκηση αγωγής, συνέπειες από την άσκηση της αγωγής, εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση, συζήτηση στο ακροατήριο, διακοπή και επανάληψη της δίκης, κατάργηση και περάτωση της δίκης, απόφαση, διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων, απόδειξη, ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές, ειδικές διατάξεις για τη διανομή) ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ένδικα μέσα και ανακοπές (γενικές διατάξεις, ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αναψηλάφηση, αναίρεση, ανακοπή και τριτανακοπή) ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ειδικές διαδικασίες (αντικαθίσταται στο σύνολό του) ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:Ασφαλιστικά μέτρα (γενικές διατάξεις, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση, προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, προσωρινή ρύθμιση κατάστασης) ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας (γενικές διατάξεις, ειδικές διατάξεις) ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Διαιτησία (διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία, ορισμός από το δικαστήριο-διαδικασία, κατάλογος διαιτητών, ορισμός μη υποχρεωτικός-άρνηση εκπλήρωσης καθηκόντων, αμοιβή και έξοδα, αρμόδιο δικαστήριο, ανυπαρξία διαιτητικής αποφάσεως) ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: Αναγκαστική εκτέλεση (γενικές διατάξεις, μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, κατάσχεση ακινήτων/πλοίων/ αεροσκαφών του οφειλέτη, διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων, προσωπική κράτηση). Στο Άρθρο Ένατο περιλαμβάνονται μεταβατικές και άλλες διατάξεις που προβλέπουν τον χρόνο έναρξης εφαρμογής του νόμου σχετικά με τις αγωγές, τις ειδικές διαδικασίες, τα ένδικα μέσα και την αναγκαστική εκτέλεση. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις η ισχύς του νόμου αρχίζει από 1.1.2016. Στην παρ.5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι αιτήσεις αναστολής των άρθρων 632 και 938 για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου είναι εκκρεμείς για να συζητηθούν κατά την ίδια δικάσιμο με την ανακοπή, εκδικάζονται υποχρεωτικά μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου, που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Τέλος, ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πλειστηριασμών έως ότου εκδοθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο προεδρικά διατάγματα 
 • Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/9-7-2015): Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το ΦΕΚ Α´ 88/30-7-2015 έχει διορθωθεί σφάλμα ως εξής: Στη σελ. 733, στη Β´ στήλη, στον τριακοστό όγδοο στίχο, στο άρθρο 22 παρ. 6 μεταξύ των φράσεων "αίτηση εντός" και "(Β´ 2665) υπουργικές αποφάσεις" προστίθεται η φράση "των προθεσμιών που ορίστηκαν στις με αριθμούς Φ1/161753/Β3/8.10.2014 και Φ1/161748/Β3/8.10.2014".
 • Ν. 4329/2015 (ΦΕΚ Α΄ 53/2-6-2015): Με το άρθρο 1 του νόμου προστίθεται μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας τρίτο τμήμα για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής. Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι προϋποθέσεις, το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο και ό,τι αφορά την αίτηση, την κοινοποίησή της και τα αποδεικτικά έγγραφα, την έκδοση, το περιεχόμενο, την επίδοση και την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής. Τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, την απόφαση επί της ανακοπής, την διακοπή και την αναστολή της παραγραφής. (Ισχύς από 16-9-2015). Επίσης, με το άρθρο 3 του ν.4329/2015 τροποποιείται το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αναφορικά με την κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Τέλος, με το άρθρο 5 του ανωτέρω νόμου παρατείνεται η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.4324/2015 (Α΄44) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών έως και την 26η Ιουνίου 2015.
 • Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11-5-2015): Με το άρθρο 1 του νόμου προβλέπεται πότε μπορεί να επιβληθεί επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ενώ παράλληλα απαγορεύεται η πολιτική επιστράτευση απεργών. Στο Κεφάλαιο 2 (άρθρα 3-6) υπό τον τίτλο «Εξορθολογισμός του Πειθαρχικού Δικαίου» προβλέπονται αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο (αποκατάσταση τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία, αυτοδίκαιη αργία, δυνητική θέση σε αργία-αναστολή άσκησης καθηκόντων, συνέπειες αργίας, πειθαρχικές ποινές, πειθαρχικά συμβούλια, πειθαρχικά παραπτώματα) τόσο του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) όσο και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007). Στο Κεφάλαιο 3, με τα άρθρα 7 και 12 του νόμου τροποποιούνται τα άρθρα 1, 3 και 4 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Επίσης στο άρθρο 13 προβλέπεται η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων του δημοσίου. Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επαναφορά προσωπικού και την κινητικότητα των υπαλλήλων, ενώ στο άρθρο 19 προβλέπεται η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και στο άρθρο 21 η κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας. Τέλος, στο άρθρο 26 παρ.10 του νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές υπαλλήλων που εργάζονται πέραν του νομίμου ημερήσιου ωραρίου, ενώ με το άρθρο 39 αίρεται το αξιόποινο των πράξεων που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών α)με μη άσκηση ενδίκων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α και του προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ) και β)με παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού.
 • Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27-4-2015): Με το άρθρο 1 του νόμου καταργούνται τα καταστήματα κράτησης Γ΄τύπου, ενώ με τα άρθρα 2-8 τροποποιούνται τα άρθρα 54 ΠΚ (περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων), 56 ΠΚ (τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας), 74 ΠΚ (απέλαση αλλοδαπού), 94 ΠΚ (συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών), 105 ΠΚ (κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν), 110Α ΠΚ (αφορά την απόλυση υπό όρο σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων και μεγάλου ποσοστού αναπηρίας), 124 ΠΚ (μεταβολή ή άρση μέτρων), 126 ΠΚ (ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι), 127 ΠΚ (ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι), 130 ΠΚ (εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους), 312 ΠΚ (πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά). Επίσης, με το άρθρο 9 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται τα άρθρα 45Α ΚΠΔ (αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου), 239 ΚΠΔ (σκοπός της ανάκρισης), 282 ΚΠΔ (προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι) 478 ΚΠΔ (πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο έφεση κατά βουλεύματος), 489 ΚΠΔ (έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα), 574 ΚΠΔ (τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου) και 578 ΚΠΔ (καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου). Περαιτέρω με το άρθρο 10 του νόμου επέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά και με το άρθρο 11 τροποποιούνται διατάξεις του ν.2298/1995 (θέματα Σωφρονισμού Ανηλίκων). Επιπλέον, με το άρθρο 12 προβλέπονται έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης ενώ το άρθρο 13 αφορά τη μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων. Τέλος, με το άρθρο 19 τροποποιείται το άρθρο 200Α ΚΠΔ (ανάλυση DNA) και με το άρθρο 20 του νόμου τροποποιούνται τα άρθρα 189 ΠΚ (διατάραξη της κοινής ειρήνης), 308Α ΠΚ (απρόκλητη σωματική βλάβη), 310 ΠΚ (βαριά σωματική βλάβη), 380 ΠΚ (ληστεία) 382 ΠΚ (διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς) και 111 ΚΠΔ (τριμελές εφετείο).
 • Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10-9-2014): Με τα άρθρα 1-5 του νόμου τροποποιείται ο ν.927/1979 (Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις). Με το άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου τροποποιείται ο ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Προβλέπεται ότι για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων των πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύουν και για όσους επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα κι έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού συλλόγου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επιπλέον, με το άρθρο 10 του νόμου διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 79 Π.Κ. (στοιχεία που σταθμίζει το δικαστήριο για τη διάγνωση του βαθμού της εγκληματικής διάθεσης του δράστη, κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του εγκληματία, στο πλαίσιο της δικαστικής επιμέτρηση της ποινής). 
 • Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14-7-2014): Με τον νόμο αυτό επέρχονται τροποποιήσεις στο Σωφρονιστικό και στον Ποινικό Κώδικα, καθώς και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με τις μεταγωγές κρατουμένων και τους τύπους των καταστημάτων κράτησης ενηλίκων κρατουμένων, ενώ προβλέπεται η σύσταση «Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ΄ τύπου». Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις του Π.Κ. σχετικά με την υφ’ όρο απόλυση και τα μέτρα επιείκειας. Στον ΚΠοινΔ τροποποιούνται οι διατάξεις για την ενεργητική νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντα, την ανάλυση DNA, την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους, το ένταλμα προσωρινής κράτησης, τις παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν, την ανάγνωση εγγράφων και την προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων. Ακόμα, με το άρθρο 11 του νόμου ρυθμίζεται η απόλυση κρατουμένων υπό όρο και με το άρθρο 17 προβλέπεται ποιοι κατάδικοι μετάγονται σε κατάστημα Γ΄ τύπου. Επιπροσθέτως, με το νόμο αυτό γίνονται τροποποιήσεις του Π.Δ. 18/1989 (Συμβούλιο Επικρατείας). Με το Κεφάλαιο Γ΄ του νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας σχετικά με το απαράδεκτο άσκησης δεύτερης προσφυγής, τις προσβαλλόμενες με έφεση αποφάσεις, την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, την απόρριψη προδήλως απαράδεκτων κι αβάσιμων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο, τις περιπτώσεις κατάργησης δίκης, την αναγκαστική εκτέλεση, την απαλλαγή από την προκαταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου και παραβόλου, ενώ προστίθεται άρθρο αναφορικά με το ευεργέτημα της πενίας, που προβλέπει το διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να συνδράμουν άπορο διάδικο. Τέλος, στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ προβλέπεται ότι η ετήσια αμοιβή των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται η νομική βοήθεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, ενώ ο υπολογισμός της συνολικής ετήσιας αμοιβής γίνεται για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 
 • Άρθρα δεύτερο και τρίτο Ν.4268/2014 (ΦΕΚ Α΄141/27-6-2014): Με το άρθρο δεύτερο του νόμου προστίθενται μετά το άρθρο 322 Π.Κ τα άρθρα 322Α, 322Β και 322Γ Π.Κ που αναφέρονται στο αδίκημα της αναγκαστικής εξαφάνισης προσώπου και τις διακεκριμένες περιπτώσεις αυτού. Με το άρθρο τρίτο του νόμου γίνεται προσθήκη στο τέλος του άρθρου 1569 ΑΚ (προσβολή υιοθεσίας) και αντικαθίσταται η περίπτωση 1 του άρθρου 1570 ΑΚ (ποιοι έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν την υιοθεσία). 
 • Άρθρο 19 Ν. 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12-6-2014): Με το άρθρο 19 του νόμου μεταξύ άλλων τροποποιείται το άρθρο 9§3 του ΚΠοινΔ (ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών), προστίθενται εδάφια στο άρθρο 155§1 ΚΠοινΔ και αντικαθίσταται το άρθρο 155§2 ΚΠοινΔ (επιδόσεις βουλευμάτων και αποφάσεων), προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 161§2 ΚΠοινΔ (αποδεικτικό επίδοσης), προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων κι εκτός ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών και των γραμματειών των δικαστηρίων καθώς και κατά τις εξαιρετέες ημέρες. Τέλος, προστίθενται εδάφια στο άρθρο 110 Β §1 ΠΚ (απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση) και στο άρθρο 282§3 περ.β΄ ΚΠοινΔ (κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση).
 • Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1-4-2014): Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.
 • Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ Α΄43/20-2-2014 ): Με τα άρθρα 1-7 του Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ Α΄43/20-2-2014) «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση σε περίπτωση που η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε αδικαιολόγητα. Με το άρθρο 10 του ίδιου νόμου ορίζεται η ημερομηνία διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και ρυθμίζεται το θέμα του διορισμού αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους.
 • Π.Δ. 142/2013 (ΦΕΚ Α΄227/22-10-2013): Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την τηλεοπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ και συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της συζήτησης, καθώς και την τήρηση των σχετικών πρακτικών.
 • Άρθρο 8 του Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄215/11-10-2013): Στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπάγονται και οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 1457, 1458, 1532, 1533 και 1660 έως και 1663 ΑΚ. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιοποίνων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Προβλέπονται οι συνέπειες στην περίπτωση που ο υπαίτιος υποπέσει σε νέα αξιόποινη πράξη, ορίζεται ότι δεν θίγονται οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω πράξεις, αναφέρονται συγκεκριμένα οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την ανωτέρω παραγραφή του αξιοποίνου και την παύση της ποινικής δίωξης, ενώ προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραγραφής και μη εκτέλεσης ποινών στερητικών της ελευθερίας. Επίσης, ορίζεται σε ποιες ακυρωτικές διαφορές κηρύσσονται καταργημένες εκκρεμείς δίκες για αιτήσεις ακυρώσεως και απορρίπτονται αιτήσεις αναστολής, καθώς και οι περιπτώσεις υφ’ όρον απόλυσης κρατουμένων.
 • Άρθρα 1 έως 60 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20-3-2013): Ρύθμιση θεμάτων περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Άρθρο 9 του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19-3-2013): εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων οι υποθέσεις που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπ
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr