ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2019-2022

  • Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-06-2018): «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων –Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». Με το άρθρο 23 του παρόντος τροποποιείται το άρθρο 966 ΚΠολΔ και προβλέπεται ότι η δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης του νέου πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση. Τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα με την ενίσχυση του θεσμού της απαλλαγής, όπως αυτός αναµορφώθηκε µε τον ν.4446/2016, προς την κατεύθυνση του αποστιγµατισµού της πτώχευσης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης ελλείψει πτωχευτικής περιουσίας δεν δύνανται να πτωχεύσει, θα πρέπει να κηρυχθεί συγγνωστός, µετά την παρέλευση τριών ετών από την καταχώριση του ονόµατος ή της επωνυµίας του στο ΓΕΜΗ και στα µητρώα πτωχεύσεων (άρθρο 24). Τα άρθρα 45 επ. αφορούν ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017). Επίσης τροποποιείται ο ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η αποδοχή υπερχρεωµένης κληρονοµίας, ακόµα κι αν ο κληρονόµος γνώριζε την υπερχρέωση του κληρονοµουµένου κι απέβλεπε στην προστασία της κληρονοµιαίας κύριας κατοικίας, δεν συνιστά από µόνη της δόλια περιέλευση σε αδυναµία πληρωµής, παρά θα πρέπει να συνδυάζεται µε άλλα περιστατικά (άρθρ. 56). Ο οφειλέτης υποχρεώνεται να παραιτηθεί του τραπεζικού του απορρήτου, καθώς και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί µη πτωχευτικής ικανότητάς του (άρθρ. 58). Περαιτέρω προβλέπεται ότι η παύση ή ο περιορισµός της τοκογονίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν, αν η αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα (άρθρ. 60). Με τα άρθρα 62 και 65 ρυθμίζονται θέματα προστασίας της κύριας κατοικίας και δικαιωμάτων των συνοφειλετών αντίστοιχα. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) του Κώδικα Φ.Π.Α. και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Περαιτέρω ορίζεται ότι οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης υπό προϋποθέσεις εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας (άρθρο 116). Τέλος με το άρθρο 126 του παρόντος τροποποιείται ο ν.4223/2013 και ειδικότερα προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ζώνης οι οποίες ορίζονται στην με αριθ.1113/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται εφάπαξ ή σε ισόποσες δόσεις που ή κάθε μια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Ειδικά για το έτος 2018 εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
  • Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α´ 74/19-5-2017): Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2018-2021. Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στις τροποποιήσεις των άρθρων 10 και 14 του ν. 4387/2016. ως προς την καταβολή της οικογενειακής παροχής από 1.1.2019 στις συντάξεις καθώς και για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων σε ποσοστό έως και 18% της καταβαλλόμενης ήδη κύριας σύνταξης. Με τα άρθρα 10, 12 και 13 τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με μειώσεις φόρου, με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.(ν.4172/2013). Με άρθρο 11 τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. (ν.4223/2013). Στα άρθρα 16, 17 και 19 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.(ν.1876/1990). με τον έλεγχο ομαδικών απολύσεων (ν.1387/1983), και με τις συνδικαλιστικές άδειες (ν.1264/1982) αντίστοιχα. Περαιτέρω με τον ως άνω νόμο ιδρύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων. Επιπλέον αντιμετωπίζονται ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (ν.3023/2002). Με το άρθρο 48 τροποποιούνται διατάξεις του ν.4354/2015 αναφορικά με την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το άρθρο 58 του ως άνω νόμου τροποποιεί το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 και ορίζει ότι από 1-1-2018 και εντεύθεν, τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης που καταβάλλουν τα πρόσωπα παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. Με τα άρθρα 59 και 60 εισάγονται τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και οι μεταβατικές για αυτούς διατάξεις. Ειδικότερα τροποποιούνται τα άρθρα 927, 943, 954, 955, 959 ,964, 966, 995 και 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Παράλληλα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται νέα άρθρα 959Α και 998Α που προβλέπουν την διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς καθώς και την διαδικασία διενέργειας αυτών. Στο άρθρο 61 του ως άνω νόμου ρυθμίζεται η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Με το άρθρο 62 τροποποιούνται τα άρθρα 162 και 163 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τις διαδικαστικές παρεκκλίσεις. Περαιτέρω στον Πτωχευτικό Κώδικα προστίθενται νέα άρθρα 163α, 163β και 163γ που αναφέρονται στην εκποίηση κινητών, στην εκποίηση ακινήτων και στην περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας αντίστοιχα. Επιπλέον με το άρθρο 63 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (ν.2523/1997). Στο άρθρο 65 του νόμου ρυθμίζεται η ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών. Με το άρθρο 68 τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στο άρθρο 71 προβλέπεται η κατάργηση της έκπτωσης φόρου βουλευτών. Το άρθρο 78 τροποποιεί τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ 356/1974). Με τα άρθρα 83 επόμενα εισάγονται διατάξεις για το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και τροποποιείται το άρθρο 111 του ν.4446/2016. Επιπλέον με το άρθρο 118 συνιστάται ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Τέλος με τα άρθρα 123 επόμενα εισάγονται, μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ καθώς και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr