ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Περιβάλλον

  • Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄167/3-11-2017): «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Με τα άρθρα 17 επόμενα του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην σύσταση επιτροπής εξέτασης προσφυγών αυθαίρετων και επιτροπής προσβασιμότητας. Με τα άρθρα 28 επόμενα ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών καθώς και οι κατηγορίες αδειών. Ειδικότερα στο άρθρο 30 ορίζονται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και στο άρθρο 38 γίνεται λόγος για την διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας. Στα άρθρα 52 επόμενα ορίζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτού. Για τα μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης και τους μηχανισμούς της αυθαίρετης δόμησης γίνεται αναφορά στα άρθρα 81 επόμενα. Με τα άρθρα 94 και 95 του παρόντος αντιμετωπίζονται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η.7.2011, οι οποίες κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησής τους, οι ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον παρόντα νόμο καθώς και ο τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων. Στα άρθρα 96 επόμενα γίνεται λόγος για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις που έχουν συντελεστεί πριν την 28η.7.2011, οι οποίες μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 89. Επιπλέον ρυθμίζεται η αναστολή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, ο υπολογισμός Ενιαίου Ειδικού Προστίμου (άρθρο 100), η καταβολή Ενιαίου Προστίμου–Προθεσμίες (άρθρο 101), οι μειώσεις και επιβαρύνσεις του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής (άρθρο 102), καθώς και ο συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων (άρθρο 104). Με τα άρθρα 112 επόμενα αντιμετωπίζονται ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.7.2011. <br>Τέλος τροποποιείται το άρθρο 9 του Ν.1337/1983 όπου προβλέπεται ότι σε πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα που εκδόθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 εφαρμόζεται ενιαία ποσοστιαία μείωση επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε χρήμα ίση με είκοσι τοις εκατό (20%). Η ως άνω μείωση και ο αντίστοιχος συμψηφισμός δεν εφαρμόζονται σε βεβαιωθείσες και ολοσχερώς καταβληθείσες οφειλές, σε μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα ή σε προσκυρώσεις.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr