ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Δικηγόροι

 • K.Y.A. Αριθμ. 3686/19-2-2020 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Δικαιοσύνης – Μετανάστευσης και Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 1009/24-3-2020): Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.
 • Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 46301/29-11-2019 (ΦΕΚ 4750Β 23-12-2019) των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης: Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β΄ 3578) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας».
 • Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 49207/27-06-2019 (ΦΕΚ 2590Β 27-06-2019) των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών: Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.
 • Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 53/27-2-2018 (ΦΕΚ 890Β 14-3-2018) των Υπουργών Δικαιοσ. Διαφάνειας και Ανθρωπ. Δικαιωμάτων-Οικονομικών: Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τους.
 • Ν. 4465/2017/ (ΦΕΚ Α’47/4-4-2017): «Υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου επί αιτήματος αναβολής, Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας». Με το άρθρο 32 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ενώ με το 33 διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Με το άρθρο 40 τροποποιούνται οι διατάξεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου επί αιτήματος αναβολής, όσον αφορά στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο π.δ 18/1989 και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μεταξύ άλλων αναφέρεται, ότι σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς, ότι το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ότι δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων και ότι το παράβολο αναβολής επιστρέφεται σε περίπτωση που το αίτημα αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι το δικαστήριο μπορεί να διατηρήσει την κατά το άρθρο 565 της παρ. 2 αναστολή, σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης. Επίσης καθορίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου επί αιτήματος αναβολής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4446/2016 (Α 240). Στο άρθρο 45 τίθεται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την δημοσίευση του παραπάνω νόμου για την εναρμόνιση των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών οι οποίοι δεν έχουν λυθεί και εκκαθαριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4030/2011 (Α´249), όπως ισχύει. Τέλος προβλέπεται αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή εάν η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (άρθρο 47).
 • Π.Δ. 19/2017 (ΦΕΚ Α’ 33/ 17-3-2017): «Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Με ως άνω  Προεδρικό Διάταγμα ορίζεται η διαδικασία εγγραφής των δικαστικών υποθέσεων στο ηλεκτρονικό πινάκιο, η καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και η ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επιπλέον η ηλεκτρονική εγγραφή της δικαστικής υπόθεσης στο πινάκιο και η ηλεκτρονική καταχώριση της διάταξης ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
 • Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ.61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ 4330Β 30-12-2016) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης: Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017. Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται ότι ο καθορισμός της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, θα γίνεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα της δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Επίσης καθορίζεται πως νοείται το καθαρό φορολογητέο εισόδημα και ο τρόπος που προκύπτει το ποσό που αποτελεί την μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και πως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις που η προσδιοριζόμενη βάση είναι μικρότερη του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού
 • Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Φ.80020/44136/Δ.15.747 (ΦΕΚ Β’ 3455/26.10.2016): Για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων Τομέων Πρόνοιας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, των οποίων η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, ορίζονται τα εξής : α) Ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% β) Καθορίζονται ανά Τομέα ασφαλιστικές κατηγορίες για την κατάταξη των ασφαλισμένων σ’ αυτές, καθώς και μηνιαίο εισόδημα για την κάθε ασφαλιστική κατηγορία. Ειδικά το άρθρο 3 της ΥΑ προβλέπει τις ασφαλιστικές κατηγορίες στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών ΕΤΑΑ ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
 • Υπ’ αρ. 76297/2015 ΑπόφασηΥπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2346/30-10-2015): Με την απόφαση αυτή  καθορίζονται οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις πράξεις που ενεργούν.
 • Υπ’ αρ. 67514 Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β΄2014/16-9-2015) : Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα διενεργείται ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων.
 • Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄69/2-7-2015): Στο Κεφάλαιο Τρίτο του νόμου, το άρθρο 39 περιλαμβάνει διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλισμένοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΝ) από 1.1.1993 και εφεξής μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξη τους σε μια εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών υπό την προϋπόθεση να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ε.Τ.ΑΑ. ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι. Όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό του νόμου εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1992 και ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από 1.1.2015 έως 31.12.2016  προς τους Τομείς τις προβλεπόμενες εισφορές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30.6.2011.Επίσης, στο ίδιο Κεφάλαιο προβλέπονται στο άρθρο 31 η χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, στο άρθρο 37 η κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α. και τέλος στο άρθρο 38 η καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 18 του νόμου προβλέπονται τα δικαιώματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης περί εγγραφής υποθήκης και μη χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού ακόμα και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Παράλληλα προβλέπεται η υποχρέωση των ανωτέρω Φορέων να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν κατά δήλωση του καταθέτη εξόφληση τμηματική ή ολική οφειλών ή εισφορών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι πάντων και δεν δύνανται να αποδοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην των ανωτέρω Φορέων, υπέρ των οποίων κατατίθενται.Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου τα πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους ανωτέρω Φορείς που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
 • ΠΟΛ. 1046/6.2.2015 Γ.Γ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : Οι ασφαλιστικές εισφορές και τα νομίμως καταβληθέντα ποσά σε ασφαλιστικά ταμεία που καταβάλλονται από τους ίδιους τους φορολογούμενους εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι, εφόσον η δήλωσή τους έχει υποβληθεί και έχει εκκαθαρισθεί, θα υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή προστίμων του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και δηλώνοντας τις ανωτέρω εισφορές και ποσά που κατέβαλλαν στα ασφαλιστικά ταμεία σε σχετικό κωδικό του ΠΙΝΑΚΑ 10 του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2014 (κωδ.399-400).
 • Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄246/15-11-2014): Με τα άρθρα 60-77 του νόμου θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. Επίσης, με το άρθρο 84 εξαιρούνται από τον νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης τα ακίνητα που έχουν κριθεί αυθαίρετα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και οι περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής και δεν έχει καταβληθεί το σχετικό παράβολο. Τέλος με το άρθρο 88 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται ζητήματα διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε περίπτωση ακύρωσης εκλογών και επανάληψης της ψηφοφορίας σε Δήμους (άρθρ. 51 Ν. 3852/2010).
 • Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191/10-9-2014): Με τα άρθρα 1-5 του νόμου τροποποιείται ο ν.927/1979 (Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις). Με το άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου τροποποιείται ο ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Προβλέπεται ότι για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων των πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύουν και για όσους επιθυμούν να ασκηθούν στην Ελλάδα κι έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στα Μητρώα δικηγορικού συλλόγου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επιπλέον, με το άρθρο 10 του νόμου διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 79 Π.Κ. (στοιχεία που σταθμίζει το δικαστήριο για τη διάγνωση του βαθμού της εγκληματικής διάθεσης του δράστη, κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του εγκληματία, στο πλαίσιο της δικαστικής επιμέτρηση της ποινής).
 • Π.Δ. 142/2013 (ΦΕΚ Α΄227/22-10-2013): Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την τηλεοπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ και συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της συζήτησης, καθώς και την τήρηση των σχετικών πρακτικών.
 • Π.Δ. 40/2013 (ΦΕΚ Α΄75/22-3-2013): Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο ΣτΕ και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ.11921/25-1-2013 (ΦΕΚ Β΄320/18-2-2013): Κατάργηση υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης προκειμένου να εκδοθεί απόφαση διορισμού ως δικηγόρου επιτυχόντος στις σχετικές εξετάσεις και αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ.οικ.2/844/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ Β΄43/15-1-2013): Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222).
 • Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 67506/8-8-2012 (ΦΕΚ 2333Β 17-8-2012) των Υπουργών Οικον.-Δικαιοσ. Διαφάνειας και Ανθρωπ. Δικαιωμάτων: Α. Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και Β. Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 128Α 1-6-2012): Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α΄101).
 • Μέρος δεύτερο, άρθρα 43-120 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012): Στο δεύτερο μέρος του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012) καθιερώνεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Στα άρθρα 43-120 του ανωτέρω νόμου περιλαμβάνονται οι γενικές διατάξεις για τη νέα εταιρική μορφή και ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση της εταιρείας, τη διαχείριση κι εκπροσώπησή της, τις αποφάσεις και τη συνέλευση των εταίρων, τα εταιρικά μερίδια και τις εισφορές των εταίρων, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων κι άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας, τις σχέσεις των εταίρων με την εταιρεία και τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη διανομή κερδών και τον έλεγχο, τη λύση και την εκκαθάριση, τη μετατροπή και τη συγχώνευση, την προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή, ενώ στο τέλος θεσπίζονται ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις.
 • Μέρος τρίτο, άρθρα 121-196 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012): Στο τρίτο μέρος του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-2012) αναμορφώνεται το δίκαιο των σημάτων. Στα άρθρα 121-196 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έννοια και τις προϋποθέσεις προστασίας των σημάτων, το περιεχόμενο του δικαιώματος και την έκταση προστασίας, το σήμα ως περιουσιακό αγαθό, τη διαδικασία καταχώρισης, την προσβολή σήματος, την παραίτηση, την έκπτωση από το δικαίωμα και την ακυρότητα σήματος, τα συλλογικά, διεθνή και κοινοτικά σήματα και τα σήματα αλλοδαπών καταθετών. Επίσης θεσπίζονται ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις και διατάξεις για το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
 • Υ.Α. 13147/28-2-2012 (ΦΕΚ Β΄722/13-3-2012): Πρακτική άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων στα δικαστήρια της χώρας.
 • Π.Δ. 25/9-3-2012 (ΦΕΚ Α΄53/12-3-2012): Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας.
 • Υ.Α. οικ 2/17132/0022 (ΦΕΚ Β’498/28-2-2012): Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4024/2011 (Α΄226)
 • Άρθρο 7 παρ.10 Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ 25 Α/13.2.2012): Αύξηση μεγαρόσημου.
 • Άρθρο 6 Ν. 4038/2012: «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012): Ρύθμιση θεμάτων του Κώδικα Δικηγόρων όπως προβολής και δημοσιοποίησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των δικηγόρων, ζητήματα δικηγορικών εταιρειών και υποχρέωσης δημοσίευσης από δικηγορικούς συλλόγους των προϋπολογισμών και απολογισμών καθώς και των στατιστικών στοιχείων για τις πειθαρχικές υποθέσεις.
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr