ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

 1. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 161/22-8-2020) :Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
  περισσότερα »

 2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  Αριθμ. Ε.2107/7-7-2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. : Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. - Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄).
  περισσότερα »

 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Εγκύκλιοι)

  Αριθμ. 31/2020 του Ε.Φ.Κ.Α.: Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 4670/2020.
  περισσότερα »

 4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

  Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24767 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 1346/13-4-2020): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α´ 171), για το χρονικό διάστημα από 13.4.2020 έως και 22.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
  περισσότερα »

 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Α. 1081 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β´ 1303/11-4-2020): Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α´). (Τροποποίηση ημερομηνιών αναστολής σε υποθέσεις επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου). περισσότερα »

 6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  K.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 1301/11-4-2020): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020. περισσότερα »

 7. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  K.Y.A. Αριθμ. 3686/19-2-2020 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Δικαιοσύνης – Μετανάστευσης και Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 1009/24-3-2020) Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία. . περισσότερα »

 8. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  Ν. 4679/2020 (ΦΕΚ Α’ 71/20-3-2020): Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις. περισσότερα »

 9. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α´ 53/11-3-2020): Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. περισσότερα »

 10. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Άρθρο 65 του Ν. 4647/2019 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 65 του Ν. 4647/2019 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019. περισσότερα »

 11. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 (ΦΕΚ 4765/Β΄/24-12-2019) Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α´ 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα - Δήλωση συντάκτη Μηχανικού - Έναρξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών. περισσότερα »

 12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  Άρθρο 51 παρ. 8 έως 11 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α΄/3-12-2019). «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις». Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 98 παρ. 9 και 102 παρ. 1 και 3 του Ν.4495/2017. Ορίζονται οι καταληκτικές, κατά περίπτωση, ημερομηνίες υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης, οι κατά περίπτωση εκπτώσεις ή προσαυξήσεις των προστίμων και η σύνδεση της υπαγωγής με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας όπως αυτή ρυθμίζεται στις παρ.1 έως 7 του άρθρου 51 του Νόμου, με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 52 έως 55 του Ν. 4495/2017. Τέλος τροποποιείται η ρύθμιση του Ν. 4495/2017 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής. περισσότερα »

 13. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. περισσότερα »

 14. ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθεσίας για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων περισσότερα »

 15. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2019-2022

  Ν.4549/2018 : Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Πτωχευτικού Κώδικα-Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων-Κώδικας ΦΠΑ-Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος-ΕΝΦΙΑ περισσότερα »

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr