ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΙούνιος 2018 / Αρ. 6

1. Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91Α 22-5-2018)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις- Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης- Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 37 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται το άρθρ. 18 του ν. 2121/1993 που αφορά διατάξεις για την αναπαραγωγή ενός έργου για ιδιωτική χρήση.

2. Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93Α 31-5-2018)

Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. Με τον ως νόμο δίνεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Με το άρθρ. 4 του παρόντος εναρμονίζεται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. με την νομοθεσία που ισχύει. Καθορίζονται εκ νέου τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε. (άρθρ. 6), προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης. Επίσης με το άρθρο 10 τροποποιείται ο κ.ν. 2190/1920 αναφορικά με τον σχηματισμό της επωνυμίας Α.Ε. και την έκφραση αυτής στις διεθνείς συναλλαγές καθώς και ο ν.4072/2012 (επωνυμία Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εταιρείας).

3. Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101Α 12-5-2018)

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Με το άρθρ. 34 επέρχονται τροποποιήσεις του ν.4495/2017 (Α’ 167) που αφορά θέματα δόμησης και ειδικότερα διατάξεων που έχουν σχέση με τις διαδικασίες έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών (όπως για παράδειγμα για εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας κλπ). Επίσης τροποποιούνται διατάξεις (άρθρ. 81επ. του ν. 4459/2017) που αφορούν την αυθαίρετη δόμηση και ειδικότερα για την απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις, θέματα έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, ζητήματα αυθαιρέτων πριν την 28η.7.2011, υπολογισμού Ενιαίου ειδικού προστίμου κλπ.

4. Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104Α 13-5-2018)

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Με το άρθρ. 4 του παρόντος ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό. Αυξάνεται το ελάχιστο κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών στο ποσό των 25.000 Ευρώ, (παρ. 2 άρθρ. 15) αντί του μέχρι τώρα ποσού των 24.000 ευρώ. Με την παρ. 3 του άρθρ. 77 εισάγεται ανώτατος αριθμός μελών που μπορεί να απαρτίζουν το Δ.Σ. (15 μέλη). Τα άρθρα 102 έως 108 αφορούν την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. ενώ το άρθρ. 121 ορίζει τα πρόσωπα που μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, όπου εκτός από το Δ.Σ., τη σύγκληση μπορούν εφεξής να διενεργούν και ο σύνδικος ή άλλα πρόσωπα που διαχειρίζονται διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα. Συστηματοποιούνται οι διατάξεις περί συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση (άρθρ. 125 έως 126) τόσο για τις εισηγμένες όσο και για τις μη εισηγμένες εταιρείες. Περαιτέρω εισάγεται ο θεσμός της δυνατότητας λήψης πλειοψηφικής απόφασης από τη Γ.Σ. «χωρίς συνεδρίαση» για μη εισηγμένες εταιρείες («written resolutions»). Το άρθρ. 184 περιέχει ρυθμίσεις που καταργούν τις ανώνυμες μετοχές και διατηρούνται μόνο οι ονομαστικές. Με την περίπτωση α´ του άρθρ. 189 του παρόντος από 01/01/2019, καταργούνται τα άρθρ. 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/1920 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει την 1.1.2019, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά (βλέπε επίσης άρθρ. 187 μεταβατικές διατάξεις).

5. Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105Α 14-5-2018)

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις. Με το άρθρο 23 τροποποιείται το άρθρο 966 ΚΠολΔ καθώς και διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Τα άρθρα 45 επ. αφορούν ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν.4469/2017). Επίσης τροποποιείται ο ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, του Κώδικα Φ.Π.Α. και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Τέλος με το άρθρ. 126 του παρόντος τροποποιείται ο ν.4223/2013 και ειδικότερα προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ζώνης οι οποίες ορίζονται στην με αριθμ.1113/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ειδικά για το έτος 2018 εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

6. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. ΠΟΛ.1113/12-6-2018 (ΦΕΚ 2192Β 12-6-2018)της Υφυπ. Οικονομικών. Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr