ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΟκτώβριος-Νοέμβριος 2018 / Αρ. 10-11

1. Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 175Α 8-10-2018)

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις. Μεταξύ άλλων στον ως άνω νόμο, με το άρθρο 19,τροποποιείται το άρθρο 206 του ν. 4512/2018 όπου προβλέπεται η παράταση μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 της εφαρμογής των διατάξεων περί υποχρεωτικής διαμεσολάβησης.

2. Ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178Α 11-10-2018)

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.

3. Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ 179Α 11-10-2018)

I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις. Με το πρώτο μέρος του ως άνω νόμου γίνεται προσαρμογή του εθνικού δικαίου, που αφορά το διέπον την Ελληνική Κεφαλαιαγορά σύστημα άυλων τίτλων, όπως λειτουργεί υπό το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, ως διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ιδίως ν. 2396/1996, ν. 3756/2009, ν. 3606/ 2007), προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Με τις διατάξεις του δεύτερου μέρους εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Περαιτέρω με το άρθρο 37 του ως άνω νόμου δίνεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο, μετά από αίτησή του η χορήγηση πιστοποιητικού, για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος. Επιπρόσθετα με το άρθρο 52 τροποποιείται το άρθρο 17 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου ορίζεται ότι στοιχεία μητρώου φορολογουμένων, όπως είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων χορηγούνται σε διατραπεζικές εταιρείες, που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χάριν πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, αποκλειστικά για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν.

4. Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ 186Α 30-10-2018)

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις. Τροποποιείται ο ν. 3213/2003 αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Με τα άρθρα 13 και 14 τροποποιείται το άρθρο 43 (έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης) του ν. 4489/2017 και το άρθρο 110Α του Ποινικού Κώδικα αντίστοιχα. Με το άρθρο 23 καταργείται το αδίκημα της επαιτείας, (άρθρο 407 του ΠΚ).

5. Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196Α 27-11-2018)

Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α΄ 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138) και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 149) και άλλες διατάξεις.

6. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 51075/4308/28-9-2018 (ΦΕΚ 4422Β 4-10-2018) του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».

7. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ.31399/18/18-9-2018 (ΦΕΚ 4366Β 1-10-2018) των Υπουργ. Εξωτερικών-Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τροποποίηση της 30825/4.6.2014 (1528 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» όπως ισχύει.

8. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Φ.Δ15/Γ/60090/1663/16-11-2018 (ΦΕΚ 5350Β 28-11-2018) του Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) (διαγραφή βεβαιωμένων και μη οφειλών προς τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr