ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΑύγουστος-Σεπτέμβριος 2018 / Αρ. 8-9

1. Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139Α 30-7-2018)

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». Μεταξύ άλλων στον ως άνω νόμο προβλέπεται η φύλαξη αρχείων και στοιχείων και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υπόχρεα πρόσωπα για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων υπαιτίων της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και η πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία. Επίσης περιλαμβάνονται οργανωτικές διατάξεις για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Τέλος με το άρθρ. 29 συνιστάται Επιτροπή Δικηγόρων η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται με τριετή θητεία από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και εδρεύει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία λαμβάνει τις αναφορές των δικηγόρων για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες ή συναλλαγές, και τις διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, ο τρόπος διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Αρχή, καθώς και η διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας της με την Αρχή, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α 3-8-2018)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 42 του παρόντος προβλέπεται επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Εισάγονται ρυθμίσεις (άρθρ. 52) για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, ενώ με το άρθρο 61 τροποποιούνται διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

3. Ν. 4564/2018 (ΦΕΚ 170Α 21-9-2018)

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις. Το άρθρο δεύτερο αναφέρεται στην εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού κατά το έτος 2018.

4. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 149Α 10-8-2018)

Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

5. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αριθ. 10/24-8-2018 (ΦΕΚ 155Α 27-8-2018)

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.

6. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592/10-8-2018 (ΦΕΚ 3496Β 21-8-2018)της Υπουργ. και των Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).

7. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 43614/996/9-8-2018 (ΦΕΚ 3521Β 21-8-2018) της Υπουργ. και των Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

8. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018/28-8-2018 (ΦΕΚ 3965Β 12-9-2018) των Υπουργ. Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών. Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)».

9. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 86768/13-8-2018 (ΦΕΚ 3498Β 21-8-2018) των Υπουργ. Οικονομίας και Ανάπτυξης-Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης-Οικονομικών. Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/2017), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων).

10. Απόφαση Αριθ. ΠΟΛ. 1170/23-8-2018 (ΦΕΚ 3720Β 30-8-2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής».

11. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 983/21-8-2018 (ΦΕΚ 3600Β 23-8-2018) της Υπουργ. και των Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. του Υπουργ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 977/ 07.08.2018 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Παροχή χρηματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των οικογενειών των προσώπων που περιήλθαν σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Β΄ 3234).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr