ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΙούνιος 2017 / Αρ. 6

1. Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α 30-5-2017)

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης. Ρυθμίζονται θέματα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, Διοίκησης Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού, δια βίου μάθησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας.

2.Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80Α 7-6-2017)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις. Η ανωτέρω οδηγία αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Τα άρθρα 8 και 9 του ως άνω νόμου τροποποιούν διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ενώ με το άρθρο 12 εισάγονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Στο άρθρο 13 ρυθμίζονται θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων, ειδικότερα με την παρ. 2 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4223/2013, σύμφωνα με τις οποίες για τα έτη 2016, 2017 και 2018 για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επιπλέον προβλέπεται ότι ο σύνδικος της πτώχευσης παύει να είναι υποκείμενο του ΕΝ.ΦΙΑ για την πτωχευτική περιουσία. Προβλέπεται ότι, το πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α που αφορά ακίνητο πτωχού, χορηγείται στον σύνδικο, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φ.Α.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τους εν λόγω φόρους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με το άρθρο 14 του ως άνω νόμου, τροποποιείται το άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, και Γονικών Παροχών. Τέλος στο άρθρο 30 του ως άνω νόμου προβλέπεται η παράταση για την ένταξη στην ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης της φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και η αναπροσαρμογή των κατά περίπτωση ποσοστών πρόσθετων φόρων (άρθ.57-61 ν.4446/2016).

3. Ν. 4475/2017 (ΦΕΚ 83Α 12-6-2017)

Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο τρίτο του Β μέρους του ως άνω νόμου τροποποιείται η παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4472/2017, σχετικά με την αύξηση του συνολικού ποσού της σύνταξης από 1.1.2023 (αντί του από 1-1-2022 που ίσχυε), κατ΄ έτος με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Με το πέμπτο άρθρο του ως άνω νόμου εισάγονται τροποποιήσεις στο άρθρο 10 του ν.1876/1990, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων. Με το ίδιο ως άνω άρθρο αναστέλλεται έως το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η δυνατότητα επέκτασης και κήρυξης υποχρεωτικής κλαδικής ή επαγγελματικής σύμβασης εργασίας. Τέλος με το έβδομο άρθρο εισάγονται τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Ειδικότερα τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 959Α 965 και 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 41756 οικ./26-5-2017 (ΦΕΚ 1884Β 30-5-2017) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

5. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Φ.0000/οικ.21628/936/17-5-2017 (ΦΕΚ 1721Β 18-5-2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

6. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ.11317/3547/9-3-2017 (ΦΕΚ 1643Β 15-5-2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών. Καθορισμός υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ.

7. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β 2-6-2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr