ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΙανουάριος 2020/ Αρ. 1

1. Ν. 4652/2020 (ΦΕΚ 9/Α'/23-1-2020)

«Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις».
Με το άρθρο 14 αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019 και αντικαθίστανται τα εδάφια β' & γ' της παρ. 6 του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Διαδ.). (Αφορούν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, το ανακριβές πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τις σχετικές με τα ανωτέρω υποχρεώσεις και ευθύνη των συμβολαιογράφων).

2. Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α'/24-1-2020)

«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».
Με το άρθρο 50 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4589/2019 για τα πτυχία, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ως προσόντα διορισμού / πρόσληψης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, την αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας Τμημάτων Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν με τους Ν. 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, την κατάργηση της σχολικής αργίας της εορτής των Τριών Ιεραρχών, την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τίτλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Ν. 4654/2020 (ΦΕΚ 15/Α'/29-1-2020)

«Εκλογή Βουλευτών».
Τροποποιούνται οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 99 και οι παρ. 6 έως 8 του άρθρου 100 του Π.Δ. 26/2012 που αφορούν την κατανομή των εδρών στους εκλογικούς σχηματισμούς.

4. Π.Δ. 111/2019 (ΦΕΚ 216/Α'/31-12-2019)

«Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και οργάνωσης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.»

5. Π.Δ. 113/2019 (ΦΕΚ 218/Α'/31-12-2019)

«Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το ν. 4037/2012».
Αφορά διοικητικά πρόστιμα για θαλάσσια ρύπανση από πλοία.

6. Π.Δ. 4/2020 (ΦΕΚ 4/Α'/15-1-2020)

«Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Π.Δ. 7/2020 (ΦΕΚ 6/Α'/15-1-2020)

«Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού».

8. Π.Δ. 9/2020 (ΦΕΚ 10/Α'/24-1-2020)

«Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».

9. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Δ11/οικ.60207/2717/20.12.2019 (ΦΕΚ 4924/Β'/31-12-2019) της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Ημιαυτόνομη διαβίωση ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα».

10. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 149877 ΕΞ 2019/31.12.2019 (ΦΕΚ 4938/Β'/31-12-2019) του Υφυπουργού Οικονομικών. «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001)».

11. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 2132.15/80448/2019/10.10.2019 (ΦΕΚ 4984/Β'/31.12.2019) των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Επικρατείας. «Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες».

12. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 60201/Δ7.1422/20.12.2019 (ΦΕΚ 4997/Β'/31-12-2019) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

13. Απόφ. Αριθμ. 919/24/16.12.2019 (ΦΕΚ 5047/Β'/31-12-2019) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευών Κεραιών».

14. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 95021/8.1.2020 (ΦΕΚ 19/Β'/14-1-2020) του Υπουργού Δικαιοσύνης. «Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021».

15. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 95022/8.1.2020 (ΦΕΚ 19/Β'/14-1-2020) του Υπουργού Δικαιοσύνης. «Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος για το έτος 2020».

16. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 95020/8.1.2020 (ΦΕΚ 19/Β'/14-1-2020) του Υπουργού Δικαιοσύνης. «Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 91 του Συντάγματος) για το έτος 2020».

17. Απόφαση Υ3/20.1.2020 (ΦΕΚ Β/48/20-1-2020) του Πρωθυπουργού. «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

18. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Α. 1012/23.1.2020 (ΦΕΚ 87/Β'/24.1.2020) του Υφυπουργού Οικονομικών. «Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ».

19. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Α. 1013/23.1.2020 (ΦΕΚ 87/Β'/24.1.2020) του Υφυπουργού Οικονομικών. «Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ».

20. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 2541/Δ1.853/21.1.2020 (ΦΕΚ 88/Β'/27.1.2020) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019), απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», για το έτος 2020». Παρατείνεται η προθεσμία έως και την 29η /2/2020.

21. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Α. 1010/20.1.2020 (ΦΕΚ 187/Β'/30.1.2020) του Υφυπουργού Οικονομικών. «Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α') καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019». Ορίζεται ως χρόνος έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 η 26/2/2020.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr