ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΟκτώβριος 2017 / Αρ. 10

1. Ν. 4491/2017 (ΦΕΚ 152Α 13-10-2017)

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 14 του ως άνω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Στα άρθρα 15, 20, 21, 22, 23, 27 και 28 τροποποιείται ο ν.4412/2016 και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Το άρθρο 24 του ως άνω νόμου τροποποιεί το άρθρο 126 Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και μεταξύ άλλων ορίζει την διαδικασία της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς η οποία ορίζεται αμέσως μετά την κατάθεση του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου. Περαιτέρω με το άρθρο 29 προστίθενται στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εδάφια που προβλέπουν ότι η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης των αποφάσεων που αποφαίνονται οριστικά, επιτρέπεται επίσης μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

2. Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α 3-11-2017)

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Με τα άρθρα 17επ. του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην σύσταση επιτροπής εξέτασης προσφυγών αυθαίρετων. Με τα άρθρα 28επ. ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών καθώς και οι κατηγορίες αδειών. Ειδικότερα στο άρθρο 30 ορίζονται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και στο άρθρο 38 γίνεται λόγος για την διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας. Στα άρθρα 52επ. ορίζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτού. Για τα μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης και τους μηχανισμούς της αυθαίρετης δόμησης γίνεται αναφορά στα άρθρα 81επ. Με τα άρθρα 94 και 95 του παρόντος αντιμετωπίζονται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η.7.2011, οι οποίες κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησής τους, οι ποινικές κυρώσεις καθώς και ο τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων. Στα άρθρα 96επ. γίνεται λόγος για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις που έχουν συντελεστεί πριν την 28η.7.2011, οι οποίες μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις απαγόρευσης υπαγωγής του άρθρου 89. Επιπλέον ρυθμίζεται η αναστολή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση (άρθρο 97), τα δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης (άρθρο 99), ο υπολογισμός Ενιαίου Ειδικού Προστίμου (άρθρο 100), η καταβολή Ενιαίου Προστίμου- Προθεσμίες (άρθρο 101), ο συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων (άρθρο 104), οι μειώσεις και επιβαρύνσεις του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής (άρθρο 102). Με τα άρθρα 112επ. αντιμετωπίζονται ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων.

3. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 40793/6-10-2017 (ΦΕΚ 3603Β 12-10-2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Δάφνης …, β) στο Δήμο Υμηττού ..., γ) στο Δήμο Αλίμου ..., δ) στο Δήμο Ελληνικού … και ε) στο Δήμο Μοσχάτου … (ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του κτηματολογίου των παραπάνω περιοχών ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2017).

4. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 160525/2210/20-9-2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ 3327Β 21-9-2017) των αναπληρωτών Υπουργών Οικον.-Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» .

5. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 116821/25-10-2017 (ΦΕΚ 3909Β 6-11-2017) των Υπουργών Οικον. και Ανάπτυξης-Οικονομικών. Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr