ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΣεπτέμβριος 2017 / Αρ. 9

1. Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ 115Α 7-8-2017)

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

2. Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ 116Α 9-7-8-2017)

Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 56 προστίθεται εδάφιο τρίτο στο άρθρο 7 του Ν. 2112/1920 ως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζόμενου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.

3. Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α 13-9-2017)

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. Τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4387/2016 ως προς τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου. Το άρθρο 15 αναφέρεται στις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, το άρθρο 16 σε ζητήματα επικουρικής ασφάλισης, το άρθρο 20 στο θέμα αποσύνδεσης ασφάλισης από την ιδιότητα (αφορά δικηγόρους, μηχανικούς κ. άλλ.). Το Β΄ μέρος του ανωτέρω νόμου αναφέρεται σε εργασιακές ρυθμίσεις. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως το άρθρο 621 (ρυθμίσεις για ταχεία εκδίκαση εργατικών διαφορών), προστίθεται νέο άρθρο 636Α (έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενο μισθό) και αντικαθίσταται το άρθρο 71 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εργατικές διαφορές-διαδικασία για έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού και δικαστικό ένσημο). Στο άρθρο 50 ρυθμίζονται θέματα χορήγησης βοηθήματος και ενίσχυσης της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων. Τέλος ρυθμίζονται θέματα ΑμεΑ.

4. Ν. 4489/2017 (ΦΕΚ 140Α 21-9-2017)

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις-Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις. Το άρθρο 36 ρυθμίζει σε ζητήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ το άρθρο 37 επ. ζητήματα δασικών χαρτών (διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, αποτύπωση ορίων οικισμών κλπ). Το άρθρο 43 αναφέρεται σε έκτακτα μέτρα αποσυμφόρησης καταστημάτων κράτησης (απόλυση κρατουμένων, υπό το όρο της ανάκλησης, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρ. 105 επ. του Π.Κ. και κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται σ’ αυτό ως προς τη διάρκεια της ποινής και την έκτιση αυτής).

5. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017/2-8-2017 (ΦΕΚ 2723Β 3-8-2017) του Υπουργού Οικονομικών. Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

6. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ. 34186/31-7-2017 (ΦΕΚ 2818Β 11-8-2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Αγίου Στεφάνου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου …., β) στο Δήμο Διονύσου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου …., γ) στην Κοινότητα Ροδοπόλεως (Μπάλας) του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου …. και δ) στην Κοινότητα Σταμάτας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Σταμάτας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου …. (ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 11.8.2017 ημέρα Παρασκευή).

7. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ. 34187/31-7-2017 (ΦΕΚ 2992Β 31-8-2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Πειραιώς του Νομού Αττικής, …. και β) στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου, …. (ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 31.8.2017 ημέρα Πέμπτη).

8. Υπουργ. Απόφ. Αριθ. οικ. 34188/31-7-2017 (ΦΕΚ 3055Β 5-9-2017) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Νέας Μάκρης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος …., β) στο Δήμο Ραφήνας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου …., γ) στην Κοινότητα Ανθούσης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ανθούσης του Δήμου Παλλήνης …. και δ) στην Κοινότητα Πικερμίου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου …. (ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5.9.2017 ημέρα Τρίτη).

9. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 2128/95263/11-9-2017 (ΦΕΚ 3311Β 20-9-2017) των Υπουργών Οικονομικών-Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράταση των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 4061/2012 περί επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών. (Παράταση έως 22-3- 2019).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr