ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΝοέμβριος-Δεκέμβριος 2017 / Αρ. 11-12

1. Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α 8-11-2017)

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 6 του παρόντος προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Το τέλος ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2018 σε τρία (3) λεπτά και από την 1η Ιανουαρίου του 2019 στα επτά (7) λεπτά. Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ).

2. Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α 13-11-2017)

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 107 του ως άνω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα με την διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 107 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 79Α στο Ν. 4412/2016 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα Υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης. Περαιτέρω με την παρ. 15 του άρθρου 107 του παρόντος, προστίθεται νέα παράγραφος 11 στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016, που προβλέπει ότι το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Τέλος με την διάταξη της παραγράφου 52 του άρθρου 107 ορίζεται ότι, δαπάνες μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος (13 Νοεμβρίου 2017), στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων του ν. 4412/2016 χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, λογίζονται νόμιμες.

3. Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172Α 16-11-2017)

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Τα άρθρα 20επ. αναφέρονται σε θέματα Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ποιοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση, ασφαλιστικές εισφορές, υπολογισμός εφάπαξ παροχής, έσοδα κλπ).

4. Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ 176Α 21-11-2017)

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. Με άρθρο 1 του παρόντος τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 και προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Περαιτέρω στο άρθρο 2 του παρόντος προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955 δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης.

5. Ν. 4501/2017 (ΦΕΚ 178Α 22-11-2017)

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις. Με τον παρόντα προβλέπεται η διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών και ορίζονται τα κριτήρια καταβολής του κοινωνικού μερίσματος που αφορούν στο εισόδημα, στην περιουσία και στην διανομή. Περαιτέρω με το άρθρο 2 προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν για την μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 και 4093/2012 και και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012 και τα οποία επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους.

6. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 (ΦΕΚ 3944Β 9-11-2017) των Υπουργών Οικον. και Ανάπτυξης-Οικονομικών. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)». (Αφορά τις διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών).

7. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 60092/1013/15-11-2017 (ΦΕΚ 4449Β 18-11-2017) των Υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών. Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400,00 €) ανά μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών.

8. Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 4441Β 15-11-2017). Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr