ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΦεβρουάριος 2020/ Αρ. 2

1. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄/28-2-2020)
«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις».

Τροποποιούνται ο Ν. 4387/2016 και το Π.Δ. 8/2019.
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» μετονομάζεται από 1.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενος στο εξής «e-ΕΦΚΑ». Στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από 1.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Τροποποιούνται τα άρθρα 51 Α και 53 του Ν. 4387/2016 με τα άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα). Με το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 94 Α στο Ν. 4387/2016, με τις μεταβατικές διατάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Τα άρθρα 10 έως 18 αφορούν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του «e-ΕΦΚΑ» και την ψηφιακή διαδικασία απονομής σύνταξης.
Με το άρθρο 12 παρ. 6 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4611/2019, όπως προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4647/2019: Οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2 έως 5 του Ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύνανται να επανενταχθούν σ’ αυτή μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών.
Τα άρθρα 23 επ. περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές-συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και τους Στρατιωτικούς. Τροποποιούνται τα άρθρα 5 «Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου», 8 «Ανταποδοτική σύνταξη», 14 «Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων», αντικαθίστανται τα άρθρα 19 για τη διαδοχική ασφάλιση, 20 για την απασχόληση συνταξιούχων και προστίθενται άρθρα 5Α «Ασφάλιση εξωκοινοβουλευτικών μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, καθώς και μετακλητών υπαλλήλων» και «Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου» στο Ν. 4387/2016.
Στα άρθρα 28 επ. περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα. Με τα άρθρα 28 και 29 τροποποιούνται αντίστοιχα τα άρθρα 28 «Ανταποδοτική σύνταξη», και 33 «Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» του Ν.4387/2016. Με το άρθρο 30 αντικαθίσταται το άρθρο 34 «Χρόνος ασφάλισης» του Ν.4387/2016. Mε το άρθρο 31 αντικαθίσταται το άρθρο 35 του Ν. 4387/2016 για την εφάπαξ παροχή, ενώ με το άρθρο 32 αντικαθίσταται το άρθρο 36 και προστίθεται άρθρο 36 Α στο Ν. 4387/2016 για την καταβολή εισφορών και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης. Το άρθρο 33 αντικαθιστά το άρθρο 37 του Ν. 4387/2016 «Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης» και το άρθρο 34 αντικαθιστά το άρθρο 38 Ν. 4387/2016 «Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών». Με τα άρθρα 35, 36, και 37 θεσπίζoνται ασφαλιστικές κατηγορίες με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, σε αντικατάσταση των άρθρων 39 «Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών», 40 «Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, 41 «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης» του Ν. 4387/2016. Ημερομηνία έναρξης του νέου εισφοροδοτικού πλαισίου ορίζεται η 1.1.2020. Με το άρθρο 38 τροποποιείται το άρθρο 42 του Ν. 4387/2016 «Εκκαθάριση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών γης». Με το άρθρο 39 αντικαθίσταται το άρθρο 44 «Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων» και με το άρθρο 40 το άρθρο 48 «Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.» του Ν. 4387/2016.

Με τα άρθρα 41, 42, 43, 44, 45 αντικαθίστανται αντίστοιχα τα άρθρα 76 «Ασφαλιστέα πρόσωπα», 79 «Χρόνος ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.», 80 «Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.», 96 «Παροχές κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» και 97 « Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του Ν. 4387/2016.
Το άρθρο 48 αφορά τη μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου.
Τέλος με τα άρθρα 50 επ. θεσπίζεται ο Οργανισμός του e-ΕΦΚΑ, τροποποιουμένου του Π.Δ. 8/2019.

2. N. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α΄/3-2-2020)
«Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις».
Με τα άρθρα 1 έως 12 θεσπίζεται από 1.2.2020 επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, ορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, ο τρόπος υποβολής της σχετικής αίτησης και καταβολής, το αφορολόγητο, ακατάσχετο κλπ του επιδόματος.
Με το άρθρο 13 προστίθεται στο Ν. 344/1976 άρθρο 21Α για τη δήλωση γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο ή μαιευτική κλινική/τμήμα νοσοκομείου και τη δημιουργία υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης.
Με το άρθρο 14 καθιερώνεται η προσθήκη Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. του νεογνού στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, τροποποιουμένου του εδ. δ΄της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 344/1976.
Με τα άρθρα 15 έως 18 εισάγονται τροποποιητικές και μεταβατικές διατάξεις για το επίδομα παιδιού (άρθρο 214 Ν. 4512/2018) και για το επίδομα στέγασης (άρθρο 3 Ν. 4472/2017), ενώ με το άρθρο 20 τροποποιούνται διατάξεις για το επίδομα νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 Ν. 3016/2002).
Με το άρθρο 27 καθιερώνεται διαδικασία διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για ποσά πολύ μικρού ύψους.
Με το 29 παρ. 2 μετονομάζεται το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)», σε «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».
Τέλος, με το άρθρο 30 αντικαθίσταται η παρ. 12 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999 για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του άρθρου ως προς τους περιορισμούς στην απόκτηση μετοχών και την απαγόρευση της πολυϊδιοκτησίας Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών και τροποποιούνται τα πρώτα πέντε εδάφια της παρ. 1 και η παρ. 5 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999. Οι διατάξεις του άρθρου 30 ισχύουν για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 1η Ιουλίου 2019.

3. Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/7-2-2020)
«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».
Ο Νόμος περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη μετεγκατάσταση του συμπλέγματος των Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού (άρθρα 185-186), την ειδική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης (άρθρο 188 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 1 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει), τη θέσπιση Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα (άρθρο 191) και τη θεσμοθέτηση ετήσιας ειδικής επιχορήγησης και «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (άρθρα 195-196).
4. Ν. 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α΄/12-2-2020)
«Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις».
5. Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α΄/14-2-2020)
«Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων" (A΄ 212) και άλλες διατάξεις».
6. N. 4666/2020 (ΦΕΚ 35/Α΄/19-2-2020)
«Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)».

7. N. 4657/2020 (ΦΕΚ 19/Α΄/31-1-2020)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης».
8. Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 28/Α΄/10-2-2020)
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας».
9. Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α΄/25-2-2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».

10. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 11026/30.1.2020 (ΦΕΚ 491/Β΄/19-2-2020) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.»
11. Απόφαση Αριθμ. Α.1020/31.1.2020 (ΦΕΚ 397/Β΄/10-2-2020) του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τύπος και περιεχόμενο της "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ"-Έντυπο Ε3».
12. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 1017/27.1.2020 (ΦΕΚ 457/Β΄/14-2-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών. «Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων».
13. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10.2.2020 (ΦΕΚ 404/Β΄/10-2-2020) των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Επικρατείας. «Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης».
14. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Δ11 οικ. 8523/236/17.2.2020 (ΦΕΚ 490/Β΄/18-2-2020) των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Επικρατείας. «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης».
15. Κοινή Απόφ. Αριθμ. Α.1036/24.2.2020 (ΦΕΚ 624/Β΄/26-2-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα».
16. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 57457/4983/4.2.2020 (ΦΕΚ 359/Β΄/7-2-2020) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Τροποποίηση της 52246/3173/26.1.2018 (Β΄539) υπουργικής απόφασης σχετικά με "Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, όπως αυτή ισχύει».
17. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 717/28.1.2020 (ΦΕΚ 199/Β΄/31-1-2020) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, Επικρατείας. «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας-Έκδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.».
18. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 4656/309/6.2.2020 (ΦΕΚ 502/Β΄/19-2-2020) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και διαδικασία καταχώρισης οφειλών στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης».
19. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Α3/1517/264/10.2.2020 (ΦΕΚ 615/Β΄/26-2-2020) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β' 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» και οικ. 49625/7760/2014 (Β' 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».
20. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 16440/11.2.2020 (ΦΕΚ 606/Β΄/25-2-2020) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και συγκρότηση νομoπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των επιχειρήσεων».
21. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 2432.6-8/9292/2020/10.2.2020 (ΦΕΚ 518/Β΄/19-2-2020) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. «Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο».
22. Αποφάσεις Αριθμ. α) Γ5β/Γ.Π.72983/2019/21.1.2020 «Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας», β) Γ5β/Γ.Π.77088/2019/21.1.2020 «Κώδικας Δεοντολογίας Ειδικού Τεχνικού Προσθετικών και Ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης», γ) Γ5β/Γ.Π.οικ.3572/21.1.2020 «Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικού-Οπτομέτρη» (ΦΕΚ 387/Β΄/10-2-2020) του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
23. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 1311/10.2.2020 (ΦΕΚ 405/Β΄/11-2-2020) του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. «Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας».
24. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Α.1019/31.1.2020 (ΦΕΚ 458/Β΄/14-2-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών. «Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 "Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
25. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 (ΦΕΚ 643/Β΄/27-2-2020) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄)»
26. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 13776/27.2.2020 (ΦΕΚ 648/Β΄/27-2-2020) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών. «Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας».
27. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14243/28.2.2020 (ΦΕΚ 666/Β΄/28-2-2020) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας. «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος».


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr