ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΔεκέμβριος 2018 / Αρ. 12

1. Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199Α 3-12-2018)

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις.

2. Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200Α 3-12-2018)

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 1 του παρόντος αντικαθίσταται από τότε που ίσχυε το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 και προστίθεται άρθρο 39Α το οποίο αφορά τις εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών (από 1-1-2019 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης καθορίζεται σε 13,33%). Με τα άρθρα 4 και 5 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται θέματα εισφορών των δικηγόρων (αμίσθων και εμμίσθων) στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και στον κλάδο εφάπαξ παροχής του ΕΤΕΑΕΠ και με το άρθρο 7 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρ. 28 του Ν. 4387/2016 για τους αυτοαπασχολούμενους, σχετικά με την ανταποδοτική σύνταξη και τις συντάξιμες αποδοχές από 1.1.2019. Στο άρθρο 30 προβλέπεται ότι το χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους ως Πρόεδροι εφορευτικών επιτροπών σε εκλογές σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, κ.λπ. θεωρείται «αποζημίωση» και όχι «αμοιβή» εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 108 του Π.Δ.26/2012 (περί εκλογής βουλευτών) και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο, σε κανενός είδους παρακράτηση, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. Τέλος στο άρθρο 23 προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής, όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης ανεξάρτητα εάν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή βλάβη.

3. Ν. 4579/2018 (ΦΕΚ 201Α 3-12-2018)

Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών-προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 23 του παρόντος τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4172/2013, σχετικά με τους συντελεστές φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και των υπόχρεων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Στο άρθρο 24 προβλέπεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2019 όταν η συνολική αξίατης ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ. Περαιτέρω στο άρθρο 26 προβλέπεται η διανομή του κοινωνικού μερίσματος για την στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.

4. Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208Α 11-12-2018)

Θεματικός τουρισμός-Ειδικές μορφές τουρισμού-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης-Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.

5. Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212Α 18-12-2018)

Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. Mε τα άρθρα 59 επ τροποποιούνται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και δίνεται η δυνατότητα χωριστής δήλωσης των συζύγων σχετικά με την φορολογία εισοδήματος καθώς και ο Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

6. Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218Α 24-12-2018)

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις.

7. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 221Α 31-12-2018)

Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018. (Προστασία πρώτης κατοικίας μέχρι 28-2-2019 βάσει του Ν. 3869/2010).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr