ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΙούλιος 2018 / Αρ. 7

1. Ν. 4551/2018 (ΦΕΚ 116Α 2-7-2018)

Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.

2. Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130Α 18-7-2018)

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις. Με το άρθρ. 1επ. του παρόντος ρυθμίζεται ενιαία η έναρξη του δικαιώματος καταβολής σύνταξης για το σύνολο των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ και δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να μη διακόψει την απασχόλησή του, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησής του. Χορηγείται, η δυνατότητα διαγραφής οφειλών ή τόκων και πρόσθετων τελών που δημιουργήθηκαν, ενώ ο ασφαλισμένος τελούσε σε εύλογη αμφιβολία για την υπαγωγή του ή όχι στην ασφάλιση ενός φορέα και προβλέπεται ότι η αμφισβήτηση για κατηγορίες ασφαλισμένων, θα επιλύεται, με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Με το άρθρ. 5 του παρόντος εισάγονται διατάξεις για την επιβολή προστίμων στους εργοδότες που απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους. Με τα άρθρ. 9επ. ρυθμίζονται ζητήματα ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων καθώς και θέματα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του επιδόματος, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους (άρθρ. 33). Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο άνεργος διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου. Ορίζεται ως ακατάσχετη η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που δίδεται από τον ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από οικονομική ή άλλη αιτία (άρθρ. 35). Τέλος με το άρθρ. 62, ορίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας και της ληξιαρχικής εγγραφής τέκνου.

3. Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α 19-7-2018)

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

4. Ν. 4556/2018 (ΦΕΚ 137Α 25-7-2018)

Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

5. Π.Δ. 59/2017 (ΦΕΚ 114Α 29-6-2018)

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

6. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 115Α 29-6-2018)

Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

7. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. Φ. 10043/3018/Δ18.153/13-7-2018 (ΦΕΚ 3003Β 25-7-2018) της Υπουργ. Οικονομικών και των Υφυπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).

8. Κοινή Υπουργ. Απόφ. Αριθ. 64560/15-6-2018 (ΦΕΚ 2280Β 15-6-2018) των Υπουργ. Οικονομίας και Ανάπτυξης-Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων-Οικονομικών. Τροποποίηση της αριθμ. 7534/2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1794). (Αναφέρεται στο καθορισμό πιστοποιητικών, δηλώσεων, κλπ που προβλέπονται από το άρθρ. 4 παρ. 7 του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά).


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr